Kto może być strażakiem | Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach

OSPKONIE.PL

Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach

"OSP KONIE BOGU NA CHWAŁĘ , BLIŹNIEMU NA RATUNEK"

Artykuły

Kto może być strażakiem

dodano 16 kwietnia 2011 przez:

Członkami OSP mogą być:

– osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

– małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,

– osoby prawne.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Podział członków OSP:

– czynnych,

– młodzieżowych drużyn pożarniczych,

– wspierających,

– honorowych.

 

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

– uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

– korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

 

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

– wybierać i być wybierani do władz OSP,

– uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

– wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

– używać munduru i odznak,

– korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

 

Do obowiązków członka czynnego należy:

– aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

– przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

– podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

– dbać o mienie OSP,

– regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Członkostwo ustaje wskutek:

– dobrowolnego wystąpienia z OSP,

– wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,

– skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej  1 roku,

– likwidacji OSP,

– śmierci,

– likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

Źródło —-> http://strazpozarna.info/

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • email

Możliwość komentowania Kto może być strażakiem została wyłączonaOstatnie wpisy

Archiwum

Tags