Historia | Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach

OSPKONIE.PL

Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach

"OSP KONIE BOGU NA CHWAŁĘ , BLIŹNIEMU NA RATUNEK"

Artykuły

Historia

dodano 29 marca 2011 przez:

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w KONIACH

1926 – 2011

 

Anna Wicińska

Karolina Kępka

Publiczne Gimnazjum w Kruszewie

 

KRUSZEW 2011

 

Dwukołowe podwozie na beczkę używane przez OSP w Koniach

w latach 20 i 30 tych ubiegłego wieku.

 

WSTĘP

Na terenie Gminy Pniewy działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zlokalizowane są one w Kruszewie, Wilczorudzie, Przęsławicach, Ciechlinie oraz Koniach. Wszystkie wchodzą w skład Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pniewach. Na czele Zarządu Gminnego OSP w Pniewach stoi pan Ryszard Leszczyński.

Działalność wszystkich jednostek OSP opiera się na ludziach działających społecznie, bardzo oddanych sprawie oraz bezinteresownej chęci niesienia pomocy ludziom dotkniętym klęską pożaru. Strażacy ci gotowi są o każdej porze dnia i nocy  służyć społeczeństwu.

Do jednej z prężniej działającej jednostki straży należy OSP w Koniach.

 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W GMINIE PNIEWY

OSP w Koniach

OSP w Ciechlinie

OSP w Kruszewie

OSP w Przęsławicach

OSP w Wilczorudzie

 

HISTORIA

 

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniach związane są z niemieckimi osadnikami, którzy zamieszkiwali te tereny. W trosce o swoje mienie podjęli oni w 1926 r. ważną decyzję dla całej wsi o założeniu jednostki OSP. Duży wpływ na jej podjęcie miały szalejące w latach 1922-1926 w okolicach Koni pożary. Inicjatorem założenia straży był Jan Westrich, który został pierwszym prezesem. Strażakami byli polscy rdzenni mieszkańcy i niemieccy osadnicy. Po roku, dowodzenie strażą przeszło w polskie ręce. Skład ówczesnego zarządu przedstawiał się następująco:

Paszkowski Stanisław – Prezes

Wit Jan – Naczelnik

Wiciński Karol – Skarbnik

Małecki Jan – Sekretarz

Nowo wybrany zarząd od początku swej działalności czynił starania mające na celu wzbogacenie straży w sprzęt ponieważ jednostka była bardzo słabo wyposażona.

Pionierzy OSP w Koniach przy strażackim wozie rekwizytowym

Za uzyskaną gotówkę ze sprzedaży znaczków oraz organizowania loterii i zabaw zakupiono ręczną sikawkę, dwukołową beczkę na wodę, dwa bosaki i cztery topory.

Ręczna zabytkowa pompa – sikawka.

Lata trzydzieste ubiegłego wieku to czasy starań o wybudowanie pomieszczeń na sprzęt. Początkowo przechowywano go w drewnianej szopie. Dzięki zaradności strażaków sprzętu bowiem przybywało. Przykładowo, w 1933 za zajęcie I miejsca w zawodach powiatowych w Zalesiu jednostka otrzymała 12 kompletów ubrań galowych. Świetlicę murowaną wybudowano w czynie społecznym w 1935 roku. Strażacy wykonali ponadto wiele prac na rzecz społeczności lokalnej. Przykładowo wyremontowali drogę na trasie Konie – Osieczek.

W okresie okupacji strażacy pomagali ludziom ściganym przez gestapo. Znane są relacje, z których wynika, że druh Jan Wit ratował młodych przed wywiezieniem ich na roboty do Niemiec.

Prezes Jan Wit na czele drużyny strażackiej. Czasy okupacji

W 1958 r. jednostka buduje świetlicę wraz z przylegającym do niej sklepem. Dużym wydarzeniem w historii jednostki było pozyskanie pierwszego samochodu marki „Dodge”. Został on przyznany w 1960 r. przez Komendę Powiatową z Grójca. Było to sporym udogodnieniem, gdyż posiadanie samochodu znacznie skracało czas dojazdu do pożaru. Wcześniej na wypadek akcji wyznaczano konie zaprzężone w furmanki u najbliższych gospodarzy. Kronika OSP wspomina o wielu pożarach w tym okresie, bowiem budynki gospodarcze pokryte były przeważnie słomą. W tym samym roku jednostka otrzymała jeszcze motopompę. Sprzęt najlepiej sprawdził się podczas największych akcji strażackich. Niestety, samochód nie należał do najnowszych i często ulegał awariom.

Długotrwały brak opadów w lipcu 1963r. przyczynił się do wybuchu pożaru we wsi Michrówek. Od czasu powstania straży był to największy pożar na terenie Gminy Pniewy.  W akcji jego gaszenia brała udział również OSP Konie.

W 1965r. często psującego się „Dodge’a” zastąpił o wiele nowszy samochód „Star”, a rok później wybudowano wspinalnię.

Lata siedemdziesiąte były okresem budowy remizy. Aby uzyskać środki na ten cel strażacy sprzedali byłą świetlicę. Prace ruszyły w 1974 roku. Druhom pomagali mieszkańcy całej wsi.  Nieoceniona okazała się pomoc młodych

Gaszenie pożaru w Michrówku. 1963 rok

chłopców, którzy również w tym czasie założyli Młodzieżową Drużynę Strażacką (1976r.) Nowa remiza ukończona została na 50-lecie straży w Koniach. Na jej uroczyste otwarcie przybyło wielu zaproszonych gości.

Remiza OSP Konie. 1977r.

Od 1978 roku jednostka dysponowała nowym samochodem pożarniczym typu „Żuk-A15”. Rok później zamontowano syrenę wspinalni, wykonano oświetlenie jarzeniowe przed remizą, dokupiono buty i mundury wyjściowe dla strażaków.


Syrena na wspinalni.

W związku z prowadzeniem stanu wojennego działalność straży była mocno ograniczona. Władze zakazały zbiórek i zgromadzeń. Natomiast w 1982 roku jednostka pozyskała beczkowóz typu „Star 26P”, w zamian za „Żuka”, którego oddała do Grójca. Był to pierwszy samochód bojowy z prawdziwego zdarzenia.

Star 26P

Kolejne lata mijały pod znakiem działalności prewencyjnej i oświatowej. Prowadzono coroczne kontrole wsi pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. W latach osiemdziesiątych strażacy zdobywali pierwsze miejsca na zawodach w Grójcu i Drwalewie.

W 1987 nowym prezesem OSP w Koniach został Piotr Wiciński. Zasłużony dla straży i całej społeczności Jan Wit pozostał honorowym prezesem. Do kolejnej zmiany na tym stanowisku doszło w 1990 r. Piotra Wicińskiego zastąpił Waldemar Maliszewski.

Wraz z wielką suszą w 1992 roku wzrosło zagrożenie pożarowe. W sierpniu w pobliskich lasach koło miejscowości Osieczek wybuchł wielki pożar. Obok OSP w Koniach w akcji gaszenia uczestniczyły jednostki strażackie z województwa radomskiego, skierniewickiego i warszawskiego. Ponadto w akcji uczestniczył samolot jednostki pożarniczej z Warszawy. Spłonęło kilka hektarów lasu. Ofiarność strażaków zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia na cały kompleks leśny.

W 1993r. jednostka OSP, dzięki staraniom pana Mieczysława Czarneckiego, zakupiła samochód typu „Liaz”, który służy do dziś.

Samochodu Liaz typu ,,GCBA”

W  1997r. OSP w Koniach włączona została do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego.  Na czele straży stał wówczas nowy prezes Zdzisław Wit, którego w 2004 roku zastąpił Wiesław Czarnecki.

W ostatnich latach strażacy dokonali kapitalnego remontu remizy, a w 2006 roku obchodzili 80 –lecie założenia jednostki w Koniach. Z tej okazji otrzymali sztandar (Patrz-Rozdział: Sztandar)

W Marcu 2011 roku na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd, który przedstawia się następująco­:

Maliszewski Waldemar – Prezes

Radecki Janusz – Gospodarz

Markiewicz Michał – Naczelnik

Chwalibóg Ireneusz – Skarbnik

Sitarek Artur – Wiceprezes

Markiewicz Ryszard – Członek zarządu

MIZIŃSKA  Małgorzata  – Członek zarządu

Ernest Wojciech – Sekretarz

Historię straży w Koniach przedstawia również ten wierszyk:

Rok 1926  to  powstanie straży,

Która nas do dzisiaj swą pomocą darzy.

A założyli ją niemieccy osadnicy,

Lecz nie zrobili upamiętniającej tablicy.

Ta nasza w Koniach straż pożarna, ogniowa

Jest zawsze na miejscu, zwarta i gotowa.

Historię strażacy mają ciekawą,

Bo zawsze kierują się tylko rozwagą.

Gdy ktoś pomocy straży potrzebuje,

OSP chętnie ją daruje.

Pierwszy sprzęt nie był byle jaki,

Sikawka, beczki, topory, bosaki.

Wybudowanie świetlicy w 1958 roku

Spowodowało imprezy na każdym kroku.

W 1960r. pierwszy samochód był dany,

To nasz „Dodge” ukochany.

Pierwszą motopompę w 1960r. dostali

I z niej bardzo dużo wody lali.

Największy pożar – rok 1963,

W Michrówku bały się nie tylko dzieci.

„Stara” i „Żuka” dostali 5 lat potem,

Bo uganiali się na drzewie za kotem.

W 1979r. zamontowali syrenę w wspinalni,

I do dziś pozostają niezniszczalni.

Sztandar dostali w 2006 roku

I wszyscy bawili się do późnego zmroku.

Kończymy już wierszyk o naszej straży

I mamy nadzieję, że pożar już nigdy się nie wydarzy.

SZTANDAR

Od 1995 roku OSP w Koniach posiada, razem z pozostałymi jednostkami z gminy Pniewy wspólny sztandar. Obchody uroczystości wręczenia odbyły w Wilczorudzie. Na awersie sztandar jest barwy czerwonej. Widnieje na nim znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz napis „W SŁUŻBIE OJCZYZNY”. Na rewersie zaś widnieją daty powstania Związku OSP w Pniewach oraz ufundowania sztandaru. Ponadto widnieje wizerunek św. Floriana, Matki Boskiej z Dzieciątkiem a pośrodku stylizowany symbol straży hełm, toporki z liśćmi laurowymi.

Sztandar ZOSP w Pniewach

 

Własny sztandar jednostka otrzymała 26 sierpnia 2006 roku od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W uzasadnieniu czytamy, iż OSP Konie otrzymuje go „Jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia”. Wspaniała uroczystość przekazania sztandaru zbiegła się z 80 –leciem jednostki. Na sztandarze znajduje się wizerunek św. Floriana patrona strażaków.

 

——————–

Uroczyste przekazanie sztandaru na 80 – lecie OSP Konie

Strażacy z OSP Konie prezentują swój sztandar

WYPOSAŻENIE STRAŻY

Jednostka OSP Konie jest jedną z lepiej wyposażonych straży działających na terenie gminy Pniewy. Do najważniejszego sprzętu OSP należą:

 

– 18 letni samochód strażacki „Liaz”,

– 7 letni „Volkswagen Transporter”,

– motopompa ssąco-tłocząca,

– agregat prądotwórczy,

– 12 kompletów mundurów.

Samochody strażackie OSP w Koniach

 

Motopompa PO-5  ssąco-tłocząca .

Motopompa Pływająca

Komplet mundurów.

Remiza w Koniach

ZAKOŃCZENIE

 

OSP w Koniach jest liczącą się jednostką w Gminie Pniewy. Podsumowując wszystkie jej osiągnięcia pod względem operatywności i gotowości bojowej, pożarnicze władze zwierzchnie w 1997 roku  zdecydowały o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Strażacy z OSP w Koniach

 

Do straży zapisuje się coraz więcej młodzieży. Początek wiosny bieżącego roku upłynął pod znakiem wyjazdów do palących się traw i nieużytków. Strażacy nie zajmują się tylko pożarami, ale przeprowadzają również kontrole na wypadek zagrożenia pożarowego. Po kapitalnym remoncie remizy mogą wynajmować jej salę na wesela, komunie i inne uroczystości. Utrzymują w ten sposób jednostkę. Ponadto uczestniczą w licznych zawodach strażackich zajmując na nich wysokie lokaty. Należy zwrócić także uwagę na starannie prowadzoną kronikę straży, co jak się okazuje nie zawsze jest powszechną praktyką. Kronika jest ciekawie opracowaną, aktualizowaną kopalnią wiedzy o straży w Koniach. W marcu tego roku w Koniach odbył się Gminny Konkurs wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych.

Druhowie OSP w Koniach

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych należy wspomagać. Nie tylko za szeroką i skuteczną działalność w niesieniu pomocy mieszkańcom gminy, pomoc w odśnieżaniu, usuwaniu szkód powstałych na skutek anomalii pogodowych. Strażacy prowadzą również profilaktykę przeciwpożarową oraz organizują i uczestniczą w imprezach z okazji rocznic i świąt. Historia OSP w Koniach jest nierozerwalnie związana z wsią Konie. W małych miejscowościach i wsiach remiza strażacka jest bowiem często, poza szkołą jedynym miejscem życia społeczności lokalnej, która sprzyja jej integracji.

 

BIBLIOGRAFIA
  1. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniach.
  2. Wywiad z Tomaszem Zielonym – Druhem OSP w Koniach.
  3. Strona internetowa – www.ospkonie.pl
  4. Film video pt. „Wręczenie sztandaru” ze zbiorów ZOSP w Pniewach
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • emailOstatnie wpisy

Archiwum

Tags