Kto może być strażakiem | Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach

OSPKONIE.PL

Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach

"OSP KONIE BOGU NA CHWAŁĘ , BLIŹNIEMU NA RATUNEK"

Artykuły

Kto może być strażakiem

dodano 16 kwietnia 2011 przez:

Członkami OSP mogą być:

– osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

– małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,

– osoby prawne.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Podział członków OSP:

– czynnych,

– młodzieżowych drużyn pożarniczych,

– wspierających,

– honorowych.

 

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

– uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

– korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

 

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

– wybierać i być wybierani do władz OSP,

– uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

– wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

– używać munduru i odznak,

– korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

 

Do obowiązków członka czynnego należy:

– aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

– przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

– podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

– dbać o mienie OSP,

– regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Członkostwo ustaje wskutek:

– dobrowolnego wystąpienia z OSP,

– wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,

– skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej  1 roku,

– likwidacji OSP,

– śmierci,

– likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

Źródło —-> http://strazpozarna.info/

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • email

Możliwość komentowania Kto może być strażakiem została wyłączonaOstatnie wpisy

Archiwum

Tags snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow